அருணோதயவில் 21 பேர் புலமைப்பரிசில் சித்தி

p_0001-1இவ் வருடம் நடைபெற்ற ஐந்தாமாண்டு  புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் அருணோதயக் கல்லூரி மாணவர்கள் 21 பேர் சித்தியடைந்து சாதனை படைத்துள்ளனர். அவர்களின் விபரம் பின்வருமாறு
01 கி.வினுஜன்  182 புள்ளிகள்
02 ஒ.கிசான் 182     புள்ளிகள்
03 ப.டண்சன் 174புள்ளிகள்
04 ம.மதுரிகன் 174புள்ளிகள்
05 ச.கஜானனன் 172புள்ளிகள்
06 மு.டனுசன் 171புள்ளிகள்
07 இ.டசோதன் 169புள்ளிகள்
08 உ.சகானா 167புள்ளிகள்
09 வி.தர்சனா 166புள்ளிகள்
10 கி.ஸர்மதா 165புள்ளிகள்
11 ப.புஜதருணி 159புள்ளிகள்
12 சி.பிரவீனா 159புள்ளிகள்
13 யு.அனக்சன் 159புள்ளிகள்
14 நி.துர்க்கா 158புள்ளிகள்
15 ஜெ.லொறன்சிகா 157புள்ளிகள்
16 லோ.ஜிசானுகா 157புள்ளிகள்
17 பி.கஜானா 157புள்ளிகள்
18 சு.தேனுசா 156புள்ளிகள்
19 உ.டதுர்சன் 155புள்ளிகள்
20 அ.நஸ்வினன் 154புள்ளிகள்
21 பா.தேனுகா 153புள்ளிகள்

Advertisement

Comments are closed.