ஆசிரியர் கல்வி குறித்து ஆழ அகலச் சிந்திப்போம்

இ.சர்வேஸ்வரா விரிவுரையாளர் கல்வியியல் துறை யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் அறிமுகம் ‘கற்பிப்பதற்காக கற்பவன் எவனோ ... Continue Reading →

முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படவேண்டிய முன்பள்ளிக் கல்வி

அறிமுகம் ஒரு பிள்ளையின் ஒட்டுமொத்த கல்வி வாழ்க்கையில் (Educational Life) முன்பள்ளிப் பருவம் என்பது முதலாவதாக அமைவதுடன் முதன்மையானதாகவும் ... Continue Reading →

ஆசிரியர் என்போன் எவன்….? சர்வேஸ்

ஆசிரியர் என்போன் எவன்…. இ.சர்வேஸ்வரா B.Sc(Hons) spl in Sc & Edu உதவிப்பதிவாளர் மருத்துவபீடம் யாழ்.பல்கலைக்கழகம். அறிமுகம் ஆசிரியத்துவம் ... Continue Reading →