அருணோதயக் கல்லூரி உயர்தர பரீட்சை பெறுபேறுகள்-2017

விஞ்ஞானப்பிரிவு
1. நி.அபிராமி 3 B

கணிதபிரிவு
01. யோ.துஷ்யந்தன்   A,2B
02. உ.துஷாந்தன்        A, C, S
03. இ.இளங்குமரன் 3B
04. சி.சிறிநிருபன் 2B S
05. கே.கௌணியன்  B 2C

வர்த்தகப்பிரிவு
01. யு.டிலன்சன்; 3A (மா.நி 7)
02. சி.வர்சிகர் 3A (மா.நி 15)
03. சௌ.துவாரகன் 3A (மா.நி 33)
04. த.பிரதீபன் ; 3A (மா.நி 39)
05. த.வுவீனா A , B,C

கலைப்பிரிவு
01. பே.அன்ரனி 3A (மா.நி 12)
02. சேள.சஜீபன் 3A (மா.நி 87)
03. றா.தனுசியன்; 2A,B
04. து.தர்சன் 2A ,B
05. கு.சுபீனா 2A ,B
06. பா.கஜானா A ,2B
07. யோ.மேறியெனிஸ்ரா A ,2B
08. த.யதுர்சன் A, B, C
09. செ.ஸ்ரெலின்ராஜ் A, B, C
10. நா.தேனுஷா A, B, C
11. த.தனுசியா 3 B

Advertisement

Comments are closed.