அருணோதயாவில் 17 மாணவர் புலமைப்பரிசில் சித்தி

இல       மாணவர் பெயர்                  புள்ளி
1             சி.பவித்                                        191 (மாவட்ட நிலை 04)
2            ச.அபிசனா                                 178
3            சி.இசைச்செல்வன்                173
4            ம.கருணியா                              173
5            உ.சிபிசன்                                    170
6            சோ.கிருசிகா                            170
7            த.துவாரகன்                               169
8            பா.தரணியா                             163
9           க.கதிர்விழி                                  163
10         உ.சுருதிகா                                   162
11          பி.சர்மிலன்                                  160
12         ய.நிலவினியன்                          160
13         சு.அபர்ணா                                   159
14         வி.கலைவாணன்                       159
15         கு.தர்சனா                                      156
16         க.கலைமொழி                            155
17         த.அக்சயன்                                    155

இம் மாணவர்களுக்கு அளவெட்டிச் சமூகத்தின் சார்பில் வாழ்த்துக்கள்…

Advertisement

Comments are closed.