அருட்கவி விநாசித்தம்பிப் புலவர்

  அளவெட்டி வாழ்ந்த புலவர்களில் மிக முக்கிய மான ஒருவர் விநாசித்தம் பிப் புலவர். இவரை அருட் கவியெனவும்ää கவியோகி யெனவும்ää ... Continue Reading →

சற்குணசிங்கம் சுவாமிகள்

  சைவப்பாரம்பரியத்தில் வளர்ந்த கதிர்காமுச் சட்டம்பியார் என்பவரும் அவர் மனைவியும் அளவெட்டி வடக்கில் வாழ்ந்தவர்கள். ... Continue Reading →